REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO tixapp.pl

§1 Postanowienia ogólne

1. Sklep Internetowy Tixapp.pl umożliwia Zakup Biletów dostępnych za pośrednictwem strony internetowej www.Tixapp.pl. Niniejszy Regulamin określa między innymi zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży Biletu. Sklep Internetowy oraz niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i innych podmiotów korzystających ze Sklepu Internetowego.
2. Operatorem Sklepu Internetowego Tixapp.pl dostępnego pod adresem internetowym: www.tixapp.pl, jest spółka Reconnect z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (adres do doręczeń: Kiełczowska 70 51-354 Wrocław wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000934517; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Wrocław– Fabryczna we Wrocławiu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5.000,00 zł.; NIP: 8952235789 ; REGON: 520521506; adres poczty elektronicznej: reconnectpl@gmail.com
3. Reconnect z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu prowadzi za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedaż Biletów na Wydarzenia, w tym wydarzenia muzyczne, kulturalne, sportowe i inne, odbywające się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§2 Usługi Elektroniczne w Tixapp.pl

1. W Tixapp.pl dostępna jest usługa Elektroniczna w postaci Formularza Zamówienia.
2. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem wybrania przez Nabywcę Biletu w Sklepie Internetowym poprzez kliknięcie pola „Kup Bilet” przy danym Bilecie. Zamówienie poprzez Formularz Zamówienia winno być złożone w terminie 15 minut od jego rozpoczęcia – po tym terminie Klient, który chce złożyć Zamówienie, obowiązany jest ponownie wybrać Bilet i powtórzyć cały proces składania Zamówienia. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Nabywcę łącznie dwóch kolejnych kroków: po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia należy podać dane Użytkownika (dane obowiązkowe są odpowiednio oznaczone, szczegółowe informacje zawiera Polityka prywatności dostępna na stronie www.tixapp.pl) oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Bilet/y, ilość Biletów, format i rodzaj Biletu/ów, miejsce i sposób dostawy Biletu/ów, sposób płatności. W wypadku Nabywców nabywających bilety w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą niezbędne może być także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. W Formularza Zamówienia Klient może podać także Kod Rabatowy oraz dodatkowe uwagi związane z danym Zamówieniem.
5. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Użytkownika.
6. Korzystanie z Usług Elektronicznych dostępnych w Sklepie Internetowym jest nieodpłatne, chyba że w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia została wyraźnie wskazana Opłata Serwisowa oraz jej wysokość. Obowiązek zapłaty Opłaty Serwisowej przez Klienta powstaje jedynie w przypadku, gdy opłata taka została wskazana w trakcie składania Zamówienia oraz jedynie w przypadku złożenia przez Klienta Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży. Do zapłaty Opłaty Serwisowej stosuje się te same sposoby i terminy płatności, jak w przypadku płatności z tytułu Umowy Sprzedaży.
7. Do prawidłowego korzystania z Tixapp.pl niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej. Niektóre funkcje mogą wymagać do prawidłowego działania włączenia możliwości zapisu i odczytu z urządzenia plików cookies. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera Polityka prywatności dostępna na stronie www.tixapp.pl
8. Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§3 Umowa Sprzedaży Biletu

1. Sklep Internetowy Reconnect z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu umożliwia zakup Biletów dostępnych w Tixapp.pl.
2. Reconnect z o.o. obowiązany jest najpóźniej w chwili wyrażenia przez Nabywcę będącego konsumentem woli związania się Umową Sprzedaży poinformować takiego Klienta w sposób jasny i zrozumiały o wymaganych obowiązkach informacyjnych wskazanych w art. 12 Ustawy o Prawach Konsumenta, w szczególności Klient każdorazowo informowany jest o głównych cechach Biletu, łącznej cenie za Bilet wraz z podatkami oraz innymi opłatami, które obowiązany jest ponieść oraz o sposobie i terminie zapłaty.
3. O łącznej cenie z tytułu Umowy Sprzedaży Biletu wraz z należnymi podatkami, a także innymi należnymi opłatami oraz ich wysokości (w tym jeżeli występują – opłatą za korzystanie z płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą, kosztem dostawy oraz Opłatą Serwisową) Nabywca informowany jest każdorazowo w sposób jasny i zrozumiały w trakcie składania Zamówienia, przed jego złożeniem i przed zawarciem Umowy Sprzedaży.
4. Nabywca ma możliwość złożenia Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia zgodnie z procedurą wskazaną w § 2 niniejszego Regulaminu.
5. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w § 3 pkt. 5 Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
7. Bilet zakupiony w ramach Zamówienia nie może być kserowany, skanowany ani w żaden sposób kopiowany. Działania takie spowodują utratę ważności biletu i mogą się wiązać z dalszymi konsekwencjami.
8. Nabywanie biletów w celu odsprzedaży z zyskiem na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo odsprzedaż takich biletów z zyskiem podlega karze zgodnie z Artykułem 133 Kodeksu Wykroczeń. Organizator danego Wydarzenia może wprowadzić także zakaz odsprzedaży Biletów, zwłaszcza w przypadku Biletów imiennych.
9. Zgodnie ze zmianami obowiązującymi od 01 stycznia 2020 roku, aby otrzymać fakturę VAT należy przy zakupie zaznaczyć opcję „chcę otrzymać fakturę” i wskazać dane do jej wystawienia. Zgodnie ze zmianami art. 106b ust. 5–7, art. 109a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2200 oraz art. 15 ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2019 r. poz. 1520, gdy opcja ta nie jest zaznaczona sprzedawca nie ma obowiązku wystawienia kupującemu faktury VAT.

§4 Bilet, Format Biletu

1. Sprzedaż Biletów za pośrednictwem Tixapp.pl na dane Wydarzenie prowadzona jest przez Reconnect z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu określającej między innymi rodzaje i ceny Biletów. Tixapp.pl nie jest organizatorem Wydarzeń.
2. Informacje dotyczące Biletów, ich rodzajów, formatów i cen oraz informacje dotyczące Wydarzeń dostępne są na stronie Tixapp.pl oraz na stronie Organizatora danego Wydarzenia.
3. Rodzaje i ceny Biletów na Wydarzenie określa Reconnect z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu. Do ceny Biletu mogą zostać doliczone dodatkowe opłaty, takie jak opłata za korzystanie z płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą, koszt dostawy (w przypadku Biletu tradycyjnego), Opłata Serwisowa, o czym Nabywca zostanie każdorazowo poinformowany w sposób jasny i zrozumiały w trakcie składania Zamówienia, przed jego złożeniem i przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

§5 Sposoby i terminy płatności

1. W Tixapp.pl dostępne są następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
a. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
b. Płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą za pośrednictwem Tixapp.pl
Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są w takim wypadku za pośrednictwem Przelewy24.pl.
2. Dostępne sposoby płatności wskazywane są Nabywcy każdorazowo w trakcie składania Zamówienia, przed jego złożeniem i zawarciem Umowy Sprzedaży i mogą się one różnić w zależności od danego Wydarzenia oraz czasu pozostałego do jego rozpoczęcia.
3. Aktualna lista metod płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą dostępnych za pośrednictwem Tixapp.pl dostępna jest pod następującym adresem:
https://www.przelewy24.pl/metody-platnosci
4. Informacje o czasie realizacji płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Tixapp.pl dostępne są na stronie internetowej:
https://www.przelewy24.pl/faq
5. Korzystanie z płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą jest odpłatne – wysokość opłaty wskazywana jest w trakcie składania Zamówienia (przed zawarciem Umowy Sprzedaży) i jest ona równa opłacie jaką ponosi Reconnect z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu w związku z tym sposobem płatności.
6. Termin płatności tytułem Umowy Sprzedaży wynosi:
a. w przypadku płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Tixapp.pl – 90 minut od chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, lecz nie później niż 2 godziny przed planowaną godziną rozpoczęcia Wydarzenia.
b. w przypadku płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy – 3 Dni Robocze od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, lecz nie później niż do godziny 16:00 ostatniego Dnia Roboczego przed dniem rozpoczęcia Wydarzenia.
7. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy, za moment dokonania płatności uznaje się moment, w którym rachunek bankowy Sprzedawcy został uznany kwotą płatności dokonanej przez Klienta.
8. W przypadku płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Tixapp.pl, za moment dokonania płatności uznaje się moment, w którym Sprzedawca został powiadomiony przez Tixap.pl o dokonaniu płatności przez Klienta i udostępnieniu jej Sprzedawcy. Powiadomienie dokonywane jest w formie komunikatu elektronicznego przesyłanego do aplikacji dostarczanej przez Tixapp.pl i zainstalowanej w Sklepie Internetowym w celu obsługi tego sposobu płatności.
9. W braku terminowej płatności Klienta, Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży w ciągu 5 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia.

§6 Koszt, termin i sposoby dostawy

1. W Tixapp.pl dostępne są następujące sposoby dostawy:
a. Przesyłka elektroniczna
2. Dostępne sposoby dostawy wskazywane są Nabywcy każdorazowo w trakcie składania Zamówienia, przed jego złożeniem i zawarciem Umowy Sprzedaży i mogą się one różnić w zależności od danego Wydarzenia oraz czasu pozostałego do jego rozpoczęcia.
3. Dostawa przesyłką elektroniczną jest nieodpłatna.
4. Termin dostawy w przypadku przesyłki elektronicznej wynosi do 1 Dnia Roboczego od momentu dokonania płatności.

§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi oraz do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, (3) do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
2. Z zastrzeżeniem ust. 1 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. SYCOWSKA 10B / 3 51-319 WROCŁAW lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reconnectpl@gmail.com
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a dla pozostałych umów od dnia zawarcia umowy.
4. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
5.Procedura wymiany zakupionych biletów na wydarzenie w innym terminie, zmiany typu biletu lub danych posiadacza biletu (dot. tylko biletów imiennych) jest dostępna tylko po uprzednim zgłoszeniu przesłanym przez Klienta na adres: reconnectpl@gmail.com i uzyskaniu zgody Organizatora Wydarzenia. Koszt obsługi zmian związanych z biletami to 0,00 zł (brutto).

§8 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z zawieranymi Umowami Sprzedaży, ze świadczeniem przez Sprzedawcę Usług Elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego mogą zostać złożona przez Nabywcę na przykład: pisemnie na adres: ul. ul. SYCOWSKA 10B / 3 51-319 WROCŁAW, w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reconnectpl@gmail.com
2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady lub nieprawidłowości; żądania; oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej z dnia 6 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1356)
b. uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

§10 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Zmiana Regulaminu – Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności lub dostaw oferowanych przez podmioty trzecie, zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
a. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników lub Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

0
    koszyk
    twój koszyk jest pustywróć do sklepu